Om Medis

Kommuner logo ny

alands landskapsregering cmyk

Medborgarinstitutet grundades år 1947 och förvaltas av Mariehamns stad, men säljer tjänster till landsbygdskommunerna och är på det sättet hela Ålands Medis.

I lagen står det så här om Medis uppdrag: ”att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt”

Medis erbjuder mångsidig folkbildning och utbildningstjänster åt alla ålänningar. Medis är både innovativ kursarrangör och traditionsbärare och erbjuder alla kommuninvånare möjlighet att inhämta nya kunskaper och färdigheter, vare sig det gäller studier i teoretiska eller praktiska ämnen, fortbildning, friskvård eller meningsfull fritidssysselsättning. Medis betjänar sina kursdeltagare i så nära anslutning till deras hemort som möjligt och strävar därför efter att ha en stor spridning av verksamhetspunkterna i hela landskapet.

Den fria bildningen

Den fria bildningen brukar man kalla sådan verksamhet som Medis, folkhögskolor och studieförbund bedriver. Med "fri" avses här utbildning som deltagarna är med på av fri vilja på sin fritid. Det är inte heller meningen att sådan utbildning i första hand ska ge studiepoäng eller särskilda examina.

Medborgar- och arbetarinstitut är en unik finländsk företeelse som det stadgas om i lagen. På i stort sett alla orter i landet finns det institut som anordnar samma slags kurser som Medis på Åland gör.

Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift är alltså den så kallade fria bildningen, som betyder att institutet erbjuder utbildning i form av kurser, föreläsningar, studiebesök och liknande.

Integrationsutbildning

Medis har också profilerat sig som arrangör för integrationsutbildning. Våra nya inflyttade hittar enkelt vägen till Medis och får undervisning i svenska och samhällskunskap på den nivå och den tidpunkt som passar dem bäst. Medis ordnar Sfi – sysselsättningsfrämjande kurser i svenska (Sfi-Åland) och hjälper även de inflyttade som är analfabeter eller på grund av ett annat alfabet har svårigheter att läsa och skriva det latinska alfabet.

Övriga utbildningstjänster

Institutet kan även anordna grundläggande yrkesutbildning för vuxna samt yrkesinriktad fortbildning. På uppdragsutbildningsbasis kan institutet delta i planeringen och genomförandet av kommunens personalutbildning, samt i den mån resurserna räcker till även anordna olika kurser och projekt.