Språk

globe

Medis erbjuder kurser i många språk på olika nivåer och med olika innehåll. Kurser hålls både på plats och online.

Nivåer och innehåll

Alla språkkurser delas i sex olika nivåer A1-C1 enligt Europarådets referensram för språk. 

Europarådets referensram för språk, nivåer

A1 Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.

A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör personliga förhållanden, t.ex. information om sig själv och sin familj, närmiljön och vardagliga sysselsättningar. Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information. Kan i enkla termer beskriva sig själv, sin närmaste omgivning och sitt arbete.

Självständig språkanvändare

B1 Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända förhållanden som han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden o.s.v. Kan hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden där språket talas. Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Kan kortfattat motivera åsikter och idéer.

B2 Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen. Förstår också facktexter inom det egna specialområdet. Kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämne. Kan förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.

Avancerad språkanvändare

C1 Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kan använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

C2 Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid återge argument och redogörelser i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist samt därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer.

Indelningen av Medis språkkurser enligt den europeiska språkfärdighetsskalan är endast vägledande. 

Du kan också göra en självvärdering av dina språkkunskaper. 

Länk till självutvärdering

Kursböcker och material

Senast vid första kurstillfället berättar kursledaren vilken kursbok eller annat material som ska användas. Alla deltagare ansvarar sedan för införskaffandet av egen kursbok eller övrigt material.

Prova på! 

Bland flera av språkkurserna finns det möjlighet till ett gratis prova-på-tillfälle. Du måste anmäla dig till dem. Prova-på-kurser garanterar inte plats på ordinarie kurs. Kursdeltagare som gör en bindande anmälan har alltid förtur till platserna.